Lidove napravne prostredky zvysuji clen,

Zostřená izolace § 7 je mimořádným prostředkem v nápravně výchovné činnosti, jehož má být používáno vůči zvlášť narušeným protispolečenským živlům zatvrzelí násilníci apod. V ustanovení o základních sociálních právech odsouzených § 11 se všem odsouzeným zabezpečuje náležitý tělesný a duševní rozvoj v souladu se zásadami socialistického humanismu.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

Umístění do samovazby lze uložit jen odsouzenému zařazenému do druhé nebo třetí nápravně výchovné skupiny. Kázeňský trest celodenního umístění do uzavřeného oddělení, popřípadě umístění do samovazby nelze znovu uložit dříve než po uplynutí alespoň 20 dní od výkonu některého z těchto kázeňských trestů.

Umístění do samovazby lze uložit jen odsouzenému zařazenému do druhé nebo třetí nápravně výchovné skupiny. Kázeňský trest celodenního umístění do uzavřeného oddělení, popřípadě umístění do samovazby nelze znovu uložit dříve než po uplynutí alespoň 20 dní od výkonu některého z těchto kázeňských trestů. Při výkonu tohoto kázeňského trestu je odsouzený omezen v účasti na zájmové činnosti a v možnostech nákupu věcí osobní potřeby a je mu sníženo kapesné.

Při výkonu tohoto kázeňského trestu je odsouzený omezen v účasti na zájmové činnosti a v možnostech nákupu věcí osobní potřeby a je mu sníženo kapesné. Před uložením kázeňského trestu musí být odsouzenému umožněno, aby se k věci Lidove napravne prostredky zvysuji clen.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

Za kázeňský přestupek lze uložit jej jeden kázeňský trest. O stížnosti, jež nemá odkladný účinek, rozhoduje s konečnou platností nadřízený toho, kdo kázeňský trest uložil.

Stížnost proti druhu a výši kázeňského trestu není přípustná. Ustanovení zákona, kterým se upravuje postih provinění a přestupků osob opětovně se dopouštějících výtržnictví, násilností a příživnictví nejsou dotčena.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

O d d í l 5 Pracovní výchova odsouzených § § 25 Obsah pracovní výchovy odsouzených Posláním pracovní výchovy Lidove napravne prostredky zvysuji clen je zejména vytvářet a upevňovat u nich uvědomělý poměr k práci.

Pracovní výchova odsouzených zahrnuje a zařazování odsouzených do společensky prospěšné práce a jejich odměňování za práci, b vytváření podmínek k tomu, aby odsouzení mohli získat a zvyšovat svou pracovní kvalifikaci, a c výchovu k pracovní aktivitě, a to zejména rozvíjením pracovního soutěžení a zlepšovatelského a vynálezeckého hnutí.

Zejména jsou povinny pečovat o zaškolení odsouzených k výkonu určených prací a o zvyšování jejich pracovní kvalifikace a dbát o bezpečnost a ochranu zdraví při jejich práci.

  • Digitálna knižnica - dokument
  • 59/ Sb. - Beck-online

Tyto práce nesmějí však být nařízeny na úkor doby nutné k odpočinku odsouzených. Rozsah, popřípadě též pořadí srážek z pracovní odměny odsouzených stanoví ministr vnitra v dohodě s ministrem spravedlnosti; přitom přihlédne zejména k tomu, aby byl podporován zájem odsouzeného na výsledcích jeho ráce, jakož i zájem na zabezpečení výživy jeho dětí. Výše částky, do které lze odsouzenému přiznat kapesné z pracovní odměny, se stanoví pro jednotlivé nápravně výchovné skupiny odlišně.

Waldemar Lidové písně

Zbytek úložného se odsouzenému vyplatí neprodleně po propuštění z výkonu trestu. O d d í l 6 Kulturně výchovné práce § § 30 Posláním kulturně výchovné práce e vytvářet u odsouzených uvědomělý vztah ke společnosti, založený na zásadách socialistické morálky a kultury.

Je zaměřena především na výchovu odsouzených k zachovávání zákonů a pravidel socialistického soužití, k poctivému poměru k práci, k ochraně a upevňování socialistického vlastnictví, jakož i na celkové zvyšování všeobecného vzdělání odsouzených a jejich kulturní úrovně.

O d d í l 1

O d d í l 7 Odpovědnost za škodu § § 32 Způsobil-li odsouzený svým zaviněním škodu na majetku nápravně výchovného ústavu, která nepřevyšuje částku Kčs, může mu být rozhodnutím náčelníka nápravně Zvetsit Clen s olejem ústavu uložena povinnost k její náhradě. O d d í l 8 Přerušení výkonu trestu a upuštění od výkonu zbytku trestu § Přerušení výkonu trestu § 35 Za vzorné chování, poctivý poměr k práci nebo příkladný čin § 19 odst 1 může náčelník nápravně výchovného ústavu přerušit odsouzenému výkon trestu až do 15 dnů, a to i opětovně.

Lidove napravne prostredky zvysuji clen

Doba přerušení se počítá do výkonu trestu. Upuštění od výkonu zbytku trestu § 39 Soud může upustit od výkonu zbytku trestu, jestliže odsouzený byl nebo má být vydán do ciziny nebo vyhoštěn. Nedojde-li k vydání do ciziny nebo k vyhoštění, anebo vrátí-li se vydaný nebo vyhoštěný, soud rozhodne, že zbytek trestu se vykoná.